Activity
 • Hỏi: Đăng nhập thất bại thì làm sao bây giờ?
  Đáp: Vui lòng nhập đúng tài khoản và mật khẩu để đăng nhập.Nếu vẫn không thể đăng nhập, xin liên hệ với dịch vụ khách hàng.
 • Hỏi: Tại sao tài khoản của tôi bị khóa?
  Đáp: Nhấn vào xem xét quy phạm phát sóng trực tiếp màn đạn nếu vi phạm quy phạm màn đạn, sẽ tiến hành xử lý phong tỏa;Để khiếu nại, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng và cung cấp nickname và số điện thoại di động gắn liền của bạn.
 • Hỏi: Làm thế nào để đăng ký tài khoản mới?
  Đáp: Nhập số điện thoại di động và mã xác minh của bạn là có thể đăng nhập trực tiếp.
 • Hỏi: Làm thế nào để thay đổi số điện thoại di động?
  Đáp: Hiện nay tạm thời không hỗ trợ sửa đổi số điện thoại di động.
 • Hỏi: Tài khoản hủy như thế nào?
  Đáp: Hiện tại tài khoản không thể hủy bỏ.